Strategie na opcjach

Jakie są najpopularniejsze strategie na opcjach? Najprostszą strategią opcyjną jest zajęcie długiej lub krótkiej pozycji na opcji call lub put. Na tym możliwości się jednak nie kończą, a wręcz przeciwnie. Dzięki możliwości składania ze sobą różnych opcji, tak call jak i put inwestor może lepiej dopasować swoje oczekiwania do sytuacji rynkowej i osiągnąć wyższą stopę zwrotu z rynku w momencie, gdy jego oczekiwania się spełnią.

Do najpopularniejszych strategii opcyjnych należą:

Please follow and like us:
error

Współczynniki greckie

Współczynniki greckie mówią inwestorowi jak zmieni się wartość premii opcyjnej w zależności od zmiany poszczególnych elementów wpływających na wartość opcji, czyli:

  • zmiany instrumentu bazowego – delta
  • upływu czasu do dnia wykonania – theta
  • zmiany zmienności instrumentu bazowego – vega
  • zmiany stopy wolnej od ryzyka – rho

Oblicza się także współczynnik gamma, który mierzy jak zmieni się delta w przypadku zmiany ceny instrumentu bazowego.

Znajomość współczynników greckich pozwala nam lepiej oszacować, jak będzie zachowywała się wartość naszej opcji w zależności od oczekiwanych warunków rynkowych. Oczywiście pamiętać trzeba o tym, że wartości współczynników greckich mogą się zmieniać w czasie, w zależności od kształtowania się pozostałych czynników wpływających na wartość premii opcyjnej.

1. Delta

Delta jest najczęściej używanym współczynnikiem greckim, który pokazuje nam jak zmieni się wartość premii opcyjnej, jeżeli wartość instrumentu bazowego zmianie się o jeden punkt. Dla opcji kupna wartość delty porusza się w przedziale od 0 do 1, natomiast wartość dla opcji PUT kształtuje się w przedziale od -1 do 0.

Jeżeli więc delta dla opcji CALL wynosi 0,5 , natomiast dla opcji PUT -0,5, oznaczać to będzie, że wzrost wartości instrumentu bazowego o 1 punkt spowoduje wzrost wartości premii opcyjnej o 0,5 punkta dla opcji CALL, natomiast dla opcji PUT spowoduje spadek o – 0,5.

Wartość delty w znacznym stopniu zależy także od tego jak wiele czasu pozostało do wygaśnięcia oraz od tego czy opcja jest out-of-the-money, in-the-money, czy at-the-money. Jeżeli opcja jest w pieniądzu (in-the-money) wartość delty będzie kształtować się w przedziale od 0,5 do 1 dla opcji CALL oraz od -0,5 do -1 dla opcji PUT.  Dla opcji out-of-the money wartość premii opcyjnej będzie z kolei kształtowała się w przedziale od 0 do 0,5 dla opcji CALL oraz od -0,5 do -1 dla opcji PUT.

W przypadku opcji in-the-money upływ czasu będzie powodował, że wartość delty dla opcji dla CALL będzie rosła i zbliżała się do 1, natomiast wartość delty dla opcji PUT, będzie spadała zbliżając się tym samym do -1.

Odwrotnie będzie dla opcji out-of-the-money, gdzie upływ czasu będzie zmniejszał prawdopodobieństwo wykonania opcji a co za tym idzie wartość opcji będzie zbliżała się do 0.

2. Gama

Współczynnik ten pokazuje nam jak zmieni się wartość delty, jeżeli wartość instrumentu bazowego wzrośnie lub spadnie o 1 punkt. Jeżeli więc na przykład delta wynosi 0,51 a gama wynosi 0,0100, oznacza, to, ze wzrost ceny instrumentu bazowego o 1 punkt spowoduje wzrost delty o 0,01 do poziomu 0,052.

3. Rho

Współczynnik ten pokazuje nam jak zmieni się wartość premii opcyjnej w zależności od zmiany stopy wolnej od ryzyka. Zgodnie z teoretycznym modelem wzrost stóp procentowych powoduje wzrost premii opcji CALL oraz spadek premii opcji PUT. Zależność ta wynika z teoretycznego modelu wyceny, zgodnie z którym wzrost stóp procentowych wpływa na wzrost teoretycznego kursu terminowego, który instrument powinien osiągnąć w dniu zapadalności opcji.

Praktyka jednak wielokrotnie bywa inna, gdzie wzrost stopy procentowej wpływa na wzrost potencjalnych zysków możliwych do osiągnięcia z instrumentów uważanych za bezpieczne co z kolei powoduje, że inwestor będzie oczekiwał wyższej premii możliwej do osiągnięcia z instrumentów opcyjnych, gdzie ryzyko jest zdecydowanie wyższe.

4. Theta

Współczynnik ten informuje nas jak zmieni się wartość premii opcyjnej po upływie jednostki czasu. Za jednostkę czasu najczęściej używa się jeden dzień. Jeżeli więc wartość premii opcyjnej wynosi 100 a theta wynosi -1 oznacza to, że po upływie jednego dnia, przy pozostałych czynnikach niezmienionych wartość premii opcyjnej spadnie o 1 punkt do 99. Ujemna wartość trety wpływa na spadek wartości tak dla opcji CALL jak i dla opcji PUT.

5. Vega

Współczynnik ten pokazuje nam jak zmieni się wartość premii opcyjnej w zależności od zachowania się zmienności danego instrumentu. Wzrost zmienność zarówno dla opcji CALL jak i dla opcji PUT powoduje wzrost wartości premii opcyjnej.

Jeżeli wartość premii opcyjnej wynosi 60 a vega wynosi 2, oznacza, to, ze wzrost zmienności z 20% do 21 % powoduje wzrost wartości premii do 62.

Please follow and like us:
error

Czynniki wpływające na cenę opcji

Na wartość premii opcyjnej wpływ mają następujące czynniki

1. Czas do wygaśnięcia opcji

Im więcej dni pozostało do dnia zapadalności opcji tym szanse na osiągnięcie wysokiego zysku z zakupu opcji PUT lub CALL są większe. Z tego też powodu im dłuższy termin trwania opcji tym opcje te są z reguły droższe.

Tak więc czas jest jednym z głównym elementów, dzięki któremu inwestor może zarządzać premią opcyjną a co za tym idzie może zmniejszać lub zwiększać koszty transakcyjne.

Analizując wpływ czasu na zmianę premii opcyjnej, warto zwrócić uwagę na fakt, ze wzrost premii opcyjnej nie jest proporcjonalny do czasu trwania opcji.

Czas do wygaśnięcia opcji

Powyższy wykres pokazuje nam, że czasami inwestor niewielkim nakładem kosztów jest w stanie istotnie zwiększyć swoje szanse na wyższy zarobek, gdyż wydłużenie terminu zapadalności o kolejny okres nie zwiększa już istotnie wartości premii opcyjnej.

Przykład

Inwestor zauważył, ze w związku ze zwiększającymi się z każdym tygodniem zapasami miedzi na giełdzie w Londynie oraz obawami rynku o spadek popytu ze strony Stanów Zjednoczonych, które ostatnio przeżywają poważny problem na rynku nieruchomości, ceny miedzi wpadły w silny trend spadkowy. Inwestor ten zauważył także, że średnio miesięczny spadek cen tego surowca wynosi około 300 USD za tonę. Obecna cena wynosi 7 000 USD. Postanawia, więc zakupić opcję PUT, jednak zastanawia się pomiędzy opcją z terminem zapadalności miesięcznym lub dwu miesięczny. Opcja miesięczna obecnie jest wyceniana na poziomie 200 USD ( za tonę), natomiast opcja dwu miesięczna na poziomie 300 USD (za tonę).

Jeżeli więc jego przewidywania by się sprawdziły to po miesiącu cena miedzi spadłaby o  300 USD do poziomu 6700 USD, natomiast po dwóch miesiącach do poziomu 6400 USD. Tak więc na opcji miesięcznej zarobiłby 100 USD, natomiast na opcji dwumiesięcznej 300 USD, czyli 3 razy więcej.

Czas może mieć również duże znaczenie dla inwestora, który decyduje się na wystawienie opcji, gdyż jeżeli dany inwestor ma silne oczekiwania, spadkowe to aby zwiększyć swoje zyski wystarczy, ze wydłuży termin zapadalności opcji.

Przykład

Inwestor, który stosuje analizę techniczną oczekuje, że kurs EURUSD przez najbliższy czas nie przekroczy poziomu 1,50, który uważa za silny poziom oporu. Decyduje się wiec na wystawienie opcji CALL z poziomem wykonania 1,50, przy rynkowym cenie 1,4950. Za opcję miesięczną dostałby premię w wysokości 130 punktów, natomiast za opcję dwumiesięczną w wysokości 200 punktów.

Tak więc inwestor ten zacząłby tracić na danej strategii dopiero, jak w dniu zapadalności kurs EURUSD przekroczyłby poziom 1,5130 dla opcji miesięcznej oraz 1,52 dla dwumiesięcznej.

2. Poziom wykonania opcji

Poziom wykonania opcji jest najważniejszym elementem wpływającym na wartość premii opcyjnej.

Dla opcji CALL im bieżąca cena jest wyżej od poziomu wykonania tym zysk inwestora jest większy. Podobnie jest z premią opcyjną. Im niższy jest poziom wykonania w stosunku do bieżącej ceny, tym większy będzie koszt premii opcyjnej, gdyż prawdopodobieństwo, że inwestor zarobi na tej opcji jest większe.

Dla opcji PUT im bieżąca cena jest niższa od poziomu wykonania tym zysk inwestora będzie większy. Podobnie kształtuje się premia opcyjna. Im wyższy jest poziom wykonania w stosunku do bieżącej ceny tym koszt premii opcyjnej będzie większy ponieważ prawdopodobieństwo, że inwestor w dniu zapadalności osiągnie zysk jest większe.

Poziom wykonania ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zarządzania pozycją oraz przewidywania planowanych zysków oraz strat w danej transakcji. Jeżeli mamy oczekiwania, że rynek będzie szedł mocno do góry, a nie chcemy angażować zbyt dużych środków możemy zwiększyć poziom wykonania opcji CALL, który istotnie obniży nam koszty transakcyjne, zmniejszając jednak prawdopodobieństwo naszego zarobku. Jeżeli natomiast oczekujemy silnych spadków, możemy zmniejszyć koszty transakcyjne poprzez obniżenie poziomu wykonania dla opcji PUT.

Przykład

W związku ze zbliżającym się końcem roku, który bardzo często jest korzystny dla koniunktury giełdowej, inwestor oczekuje silnych wzrostów indeksu WIG 20, który na początku października kształtuje się na poziomie 3600. Chce więc zakupić opcję CALL z terminem zapadalności w 3 piątek grudnia. Inwestor ten uważa, że do tego czasu indeks WIG20 wzrośnie do poziomu 4050, czyli o 450 punktów.  Na transakcję gotowy jest wydać kwotę w wysokości 6000 PLN. Inwestor ten zastanawia się pomiędzy opcjami z poziomem wykonania na poziomie  3600, która kosztuje 1000 PLN, na poziomie 3700, która kosztuje 600 PLN oraz opcją z poziomem wykonania 3800 PLN, która kosztuje 400 PLN, gdzie zmiana indeksu o 1 punkt powyżej poziomu wykonania pozwala zarobić inwestorowi 10 PLN. Inwestor ten może więc kupić 6 opcji CALL3600, 10 opcji CALL3700 lub 15 opcji CALL3800.

Nazwa opcjiLiczba opcjiZysk na 1 opcji (po odjęciu kosztów premii)Łączny zysk
CALL 360063 50021 000
CALL 3700102 50025 000
CALL 3800151 50022 500

Z powyższej tabeli wynika, że zysk inwestora jest największy dla strategii, polegającej na zakupie 10 opcji CALL z poziomem wykonania 3700, gdyż wtedy osiąga on najwyższą stopę zwrotu, która wynosi 500%.

Pamiętać jednak trzeba, że decydując się na wyższy poziom wykonania w przypadku opcji CALL lub niższy poziom wykonania w przypadku opcji PUT, zmiana instrumentu bazowego musi być dużo większa aby strategia ta zaczęła przynosić inwestorowi zyski. Odległość do progu opłacalności jest więc dużo większa.

W powyższym przykładzie aby inwestor zaczął na poszczególnych transakcjach zarabiać dla opcji CALL z poziomem wykonania 3600 kurs musi wzrosnąć powyżej 3700. Dla opcji CALL z poziomem wykonania 3700, kurs musi wzrosnąć powyżej poziomu 3760, natomiast dla opcji CALL z poziomem wykonania 3800 kurs musi wzrosnąć powyżej 3840.

3. Stopa procentowa

Ten czynnik ma niezauważalny wpływ na wycenę instrumentów opcyjnych w krótkim terminie, jednak jest bardzo istotny w dłuższym terminie, gdyż warunkuje koszt alternatywnego kapitału. Jeżeli stopy procentowe w danym kraju są wysokie inwestor wystawiający opcje będzie oczekiwał wyższej stopy zwroty, czyli wyższej premii, ponieważ na rynku bezpiecznych instrumentów dłużnych również będzie mógł uzyskać wyższą stopę zwrotu.

4. Zmienność

Zmienność na rynku pokazuje nam jak inwestorzy przewidują zmiany cen w nadchodzącym okresie. Dla kupującego opcję zmienność jest więc informacją, jak wielka jest szansa aby odrobić koszty premii opcyjnej, natomiast dla wystawcy opcji zmienność pokazuje nam jak wielkiej premii za wystawienie opcji powinien zażądać. Cena premii opcyjnej będzie więc tym większa im wyższa będzie zmienność na danym rynku.

Zmienność jednak nie musi kształtować się jedynie na podstawie historycznych wahań kursów. Może też być wyznacznikiem nastrojów oraz niepewność rynku. Wynika to z faktu, że inwestor wystawiający opcję im mniej pewny będzie bieżącej sytuacji na rynku, tym wyższej  premii będzie oczekiwał.

Zmienność mierzymy więc na dwa sposoby. Na podstawie minionego kształtowania się kursu. Mówimy wtedy o zmienności historycznej, oraz na podstawie analizy oczekiwań rynkowych, gdzie mówimy wtedy o zmienność implikowanej.

Please follow and like us:
error

Opcja Put

Opcja Put daje nabywcy prawo do sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania w dniu zapadalności, tak więc celem tego inwestora jest jak największy spadek cen, co najmniej przekraczający poziom premii opcyjnej.

Przyjrzyjmy się profilowi zysków strat inwestora nabywającego opcję PUT.

Long Put

Tak, więc inwestor kupujący opcję PUT naraża się na maksymalną stratę w wysokości zapłaconej premii opcyjnej, natomiast jego zyski są tym większe im niższy jest kurs danego instrumentu. W przypadku opcji PUT, w przeciwieństwie do opcji CALL nie można powiedzieć, że zyski inwestora są nieograniczone, gdyż limitowane są poprzez spadek ceny danego instrumentu do 0.

Przykład

Inwestor decyduje się na zakup opcji PUT, dającą mu prawo do sprzedaży akcji spółki ABC po cenie 100 PLN z terminem wykonania za 2 miesiące. Premia opcyjna inwestora kupującego opcję wynosi 5 PLN.

Jeżeli więc w dniu zapadalności cena spółki ABC ukształtuje się powyżej 100 PLN, inwestor nie skorzysta z prawa do sprzedaży danej akcji i jego strata na transakcji wyniesie 5 PLN. Wykorzystać prawo do sprzedaży będzie mu się opłacać dopiero w momencie w którym cena akcji w dniu zapadalności spadnie poniżej 100 PLN, jednak dopiero spadek poniżej 95 PLN pozwoli inwestorowi odrobić początkowe koszty premii.

Krótka Pozycja

Wystawiając opcję PUT inwestor zobowiązuje się do sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania w konkretnym dniu zapadalności.

Tak, więc inwestor decydujący się na wystawienie opcji PUT liczy na to, że cena w dniu zapadalności będzie znajdowała się powyżej ceny wykonania.

Przyjrzyjmy się profilowi zysków i strat inwestora:

Short Put

Tak jak widać na rysunku zysk inwestora jest limitowany jedynie do premii opcyjnej jeżeli cena w dniu zapadalności ukształtuje się powyżej ceny wykonania. Straty inwestora są limitowane maksymalnym spadkiem ceny danego instrumentu do 0.

Spadek ceny poniżej ceny wykonania nie oznacza jednak, że inwestor wystawiający opcję PUT automatycznie zacznie tracić. Spadek musi być na tyle duży aby strata była większa od początkowej premii za wystawienie opcji

Przykład:

Inwestor sprzedał (wystawił) opcję PUT, obligującą go do kupna akcji spółki ABC po 100 PLN z terminem wykonania za 2 miesiące. Zysk z premii opcyjnej wyniósł 5 PLN.

Jeżeli w dniu zapadalności cena akcji spółki ABC ukształtuje się powyżej ceny 100 PLN zysk danego inwestora wyniesie 5 PLN, niezależnie od tego jak wysoko kurs będzie się znajdował.

Jeżeli natomiast w dniu zapadalności kurs spółki ABC będzie znajdował się poniżej 100 PLN, wystawca będzie musiał odkupić od nabywcy akcje spółki ABC po 100 PLN. Jednak dana transakcje zacznie przynosić wystawcy stratę dopiero w momencie w którym kurs spadnie poniżej 95, gdyż straty wynikające ze zobowiązań wobec nabywcy będą wyższe od początkowej premii, którą dany inwestor zarobił.

Please follow and like us:
error

Opcja Call

Długa Pozycja

Zgodnie z definicją opcja CALL daje nabywcy prawo do kupna danego instrumentu finansowego po cenie wykonania w dniu wygaśnięcia opcji.

Przyjrzymy się wiec profilowi wypłaty inwestora, który zakupił opcję CALL (zajął pozycję długą).

Long Call

Patrząc na powyższy wykres widać, że straty inwestora są ograniczone jedynie do premii opcyjnej natomiast zyski mogą być nieograniczone. Do momentu w którym cena danego instrumenty znajduje się poniżej ceny wykonania strata inwestora równa się zapłaconej premii, natomiast w momencie w którym cena zaczyna przekraczać poziom wykonania inwestorowi zaczyna opłacać się skorzystać z prawa do zakupu, a opcja zaczyna zarabiać.

To, że jednak cena instrumentu wzrośnie powyżej poziomu wykonania nie oznacza jeszcze, ze zakup danej opcji już nam się będzie opłacał. Cena musi wzrosnąć o, tyle, aby odrobić koszt premii opcyjnej. Poziom, przy którym dana transakcja zacznie, więc przynosić nam zyski nazywa się Break Even Point (BEP).

Przykład:

Inwestor zakupił opcję CALL, dającą mu prawo zakupu akcji spółki ABC po 100 PLN z terminem wykonania za 2 miesiące. Koszt premii opcyjnej wyniósł 5 PLN.

Jeżeli wiec po upływie 2 miesięcy cena instrumentu ukształtowałaby się poniżej 100, inwestor nie skorzystałby z prawa zakupu akcji spółki ABC i jego strata na transakcji wyniosłaby 5 PLN, niezależnie od tego jak niski byłby kurs.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy cena instrumentu ukształtowałaby się powyżej 100 inwestor skorzystałby z prawa do zakupu opcji po 100, jednak dopiero wzrost ceny powyżej 105 pozwoliłby odrobić mu poniesione na początku koszty premii opcyjnej.

Krótka pozycja

Zgodnie z definicją wystawca opcji zobowiązuje się do odsprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania w dniu zapadalności.

Tak więc inwestor wystawiający opcję CALL oczekuje, że w dniu zapadalności, cena danego instrumentu finansowego ukształtuje się poniżej poziomu wykonania.

Przyjrzyjmy się profilowi zysków i strat inwestora który zdecydował się na wystawienie opcji CALL.

Short Call

Widać wyraźnie, że sytuacja inwestora wystawiającego opcję CALL jest lustrzanym odbiciem inwestora kupującego opcję CALL. Maksymalny zysk wystawcy limitowany jest jedynie do premii opcyjnej, którą zapłacił nabywca opcji. Maksymalne potencjalne straty takiego inwestora są z kolei nieograniczone w przypadku wzrostów kursu.

Oczywiście wzrost powyżej poziomu wykonania nie oznacza, że dany inwestor wystawiający opcję CALL już ponosi stratę na transakcji. Wzrosty muszą być na tyle znaczące, aby kwota, którą wystawca będzie musiał zapłacić nabywcy była wyższa od premii, którą nabywca zapłacił na początku.

Przykład:

Inwestor sprzedał (wystawił) opcję CALL, obligującą go do sprzedaży akcji spółki ABC po 100 PLN z terminem wykonania za 2 miesiące. Zysk z premii opcyjnej wyniósł 5 PLN.

Jeżeli w dniu zapadalności cena akcji spółki ABC ukształtuje się poniżej ceny 100 zysk danego inwestora wyniesie 5 PLN, niezależnie od tego jak nisko kurs będzie się znajdował.

Jeżeli natomiast w dniu zapadalności kurs spółki ABC będzie znajdował się powyżej 100 PLN, wystawca będzie musiał sprzedać nabywcy akcje spółki ABC po 100 PLN. Jednak dana transakcje zacznie przynosić wystawcy stratę dopiero w momencie w którym kurs wzrośnie powyżej 105, gdyż dopiero wtedy straty wynikające ze zobowiązań wobec nabywcy będą wyższe od początkowej premii, którą dany inwestor zarobił.

Please follow and like us:
error

Opcje waniliowe – czym są?

Opcje waniliowe są to instrumenty, które dają nabywcy prawo do zakupu lub sprzedaży danego instrumentu finansowego (akcji, waluty, obligacji) po konkretnej cenie wykonania we wcześniej określonym dniu zapadalności.

Można, więc powiedzieć, że opcje są to takie instrumenty finansowe, które ograniczając maksymalną stratę do kwoty początkowo zapłaconej premii, pozwalają inwestorowi czerpać nielimitowane zyski w przypadku, gdy jego założenia się sprawdzą.

Powyższa definicja dotyczy nabywcy opcji. Z drugiej jednak strony, mamy wystawcę opcji, czyli inwestora, który gotowy jest wziąć ryzyko na siebie i który obliguje się do zakupu lub sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania w dniu zapadalności, jeżeli wykonanie opcji będzie korzystne z punktu widzenia jej nabywcy.

Zanim przejdziemy do dalszej części poświęconej praktycznemu zastosowaniu opcji spróbujmy rozszyfrować powyższą definicję i pokrótce omówić poszczególne elementy charakteryzujące opcje:

Rodzaj opcji.

Opcja jest to prawo do zakupu lub sprzedaży danego instrumentu. Jeżeli więc oczekujemy, że cena po upływie czasu trwania opcji będzie wyższa od obecnej kupujemy opcje KUPNA, zwaną też opcją CALL. Jeżeli natomiast oczekujemy, że cena będziemy spadała kupujemy opcję SPRZEDAŻY, czyli opcję PUT.

Premia opcyjna

Jest to koszt zakupu danego prawa do kupna lub sprzedaży. Premia opcyjna jest też zarazem naszą maksymalną stratą na transakcji.

Termin wygasania opcji

Jest to dzień, w którym inwestor, który zakupił daną opcją ma prawo z niej skorzystać, jeżeli sytuacja rynkowa okazała się zgodna z jego oczekiwaniami.

Cena wykonania opcji

Jest to poziom, po którym kupiliśmy sobie prawo do kupna lub sprzedaży danego instrumentu. Jeżeli cena danego instrumentu jest wyższa od ceny wykonania, właściciel opcji CALL wykonuje prawo do kupna i zarabia na opcji, natomiast w przypadku opcji PUT, opcja ta wygasa bez żadnych konsekwencji. W przypadku, gdy cena instrumentu jest niższa od ceny wykonania opcja CALL wygasa bez korzyści dla nabywcy, natomiast nabywcy opcji PUT pozwala sprzedać instrument po cenie wyższej niż od obecnej.

Strona Opcji

Stron opcji mamy dwie, czyli nabywcę oraz wystawcę opcji. Wystawca opcji dostaję premię, którą płaci nabywca. Nabywca opcji obliguje wystawcę opcji do zakupu lub sprzedaży danego instrumentu finansowego, jeżeli wykonanie opcji będzie dla inwestora korzystne.

Mówi się też, że osoba, która dokonała zakupu opcji zajęła pozycję długą (long), natomiast osoba, która wystawiła opcję zajęła pozycję krótką (short)

Wartość wewnętrzna opcji

Wartość wewnętrzna opcji mówi nam ile jej właściciel dostałby, gdyby opcja dotrwała z bieżącą ceną aż do dnia zapadalności. Tak więc wartość wewnętrzna dla opcji CALL istnieje wówczas gdy bieżąca cena jest wyższa od ceny zapadalności i jest równa różnicy pomiędzy ceną zapadalności a ceną wykonania. Dla opcji PUT wartość wewnętrzna istnieje wówczas gdy bieżąca cena jest niższa od ceny wykonania i jest równa różnicy pomiędzy tymi cenami.

Wartość wewnętrzna jest wiec zawsze dodatnia. O opcji, która posiada wartość wewnętrzną wyższą od zera, mówimy że jest to opcja In-the-money. Natomiast opcja, której bieżąca cena jest równa cenie wykonania nazywa się opcją At-the-money. Opcje bez wartości wewnętrznej o cenie wykonania wyższej od ceny bieżącej dla opcji CALL oraz niższej dla opcji PUT, nazywa się opcjami out-of-the-money.

Wartość czasowa opcji

Wartość czasowa opcji wynika z możliwości zmiany ceny instrumentu w kierunku korzystnym dla jej właściciela. Oblicza się ją jako różnice pomiędzy wartością premii opcyjnej a wartością wewnętrzną opcji.

Dźwignia Finansowa

Opcje są instrumentami pochodnymi i czasami nawet niewielka zmiana instrumentu bazowego może przynieść inwestorowi zysk procentowo kilkakrotnie wyższy w stosunku do zainwestowanego kapitału. Oczywiście zasada ta działa w dwie strony i w przypadku niekorzystnej zmiany instrumentu strata może być również kilkakrotnie razy wyższa.

Jeżeli na przykład inwestor zakupił opcję, dającą mu prawo do kupna instrumentu A po cenie 100 USD i premia opcyjna dla tej transakcji wyniosła 5 USD, wystarczy aby cena instrumentu A wzrosła o 10% aby inwestor zarobił na tej transakcji 10 USD ,czyli jego stopa zwrotu z inwestycji wyniosła 100%.

Please follow and like us:
error